Villkor

Terms and Conditions - Sweden

Avtalsvillkor

(15/5/2017 v.1.1)

VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT. DETTA ÄR EN DEL AV ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL SOM KOMMER ATT PÅVERKA DINA RÄTTIGHETER.

1 Parter och Avtalet

1.1 Avtalet (som utgörs av betalningsorderformuläret (“Ordern”) och dessa avtalsvillkor (”Villkoren”) ingås mellan dig och Ria Financial Services Sweden AB, som agerar ombud enligt lag (2010:751) om betaltjänster för Euronet Payment Services Limited, ett betaltjänstinstitut med tillstånd i Storbritannien, och som tillsammans bedriver sin verksamhet under namnet ‘Ria’ (nedan kallat ”RIA”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) och vars registrerade adress är Sveavägen 17, 18 tr, 111 57, Stockholm, Sverige respektive 7th Floor, North Block, 55 Baker Street, London, W1U 7EU, Storbritannien. RIA regleras av Regleringarna (såsom definierade i klausul 1.7 nedan) samt The Financial Conduct Authority (”FCA”) i Storbritannien enligt den Brittiska Regleringen (såsom definierad i klausul 1.7 nedan) med registreringsnummer 504630 hos FCA.

1.2 Definitioner som inte tillhandahålls i dessa Villkor finns i Ordern.

1.3 Du samtycker till att ditt avtal med RIA innefattar Ordern och dessa Villkor, mellan dig och RIA.

1.4 Tjänsten. RIA kommer att tillhandahålla dig RIA money transfer service (en penningöverföringstjänst) (”Tjänsten”) och genom sitt nätverk av behöriga ombud (”Ombuden”) att överföra pengar (”Överföringen”) till din valda mottagare (”Mottagaren”). Du är skyldig att informera Mottagaren om Överföringen och de relevanta detaljerna i Ordern.

1.5 Avgifter. De avgifter och betalningar du samtycker till att erlägga i samband med Överföringen är beskrivna i Ordern. Vänligen notera att din Mottagares bank kan påföra avgifter på en Överföring, vilka du eller Mottagaren i sådana fall är ensamt ansvarig för.

1.6 Fullständig och korrekt information. Du intygar att du, enligt din kännedom, har tillhandahållit RIA sådan fullständig och korrekt information som Tjänsten kräver och/eller som begärts av RIA. Du bekräftar att underlåtelse att tillhandahålla fullständig och korrekt information kan resultera i att RIA inte utför Överföringen till Mottagaren.

1.7 Regleringarna. The Payment Services Regulations 2009 (SI 2009 No. 209) (den ”Brittiska Regleringen”) och lag (2010:751) om betaltjänster samt Finansinspektionens föreskrifter i tillämpliga delar (tillsammans ”Regleringarna”).

2 Överföringsinformation

2.1 Överföringen kommer normalt att betalas till Mottagaren kontant men kan, om så begärt av dig och där tillämpligt, betalas till Mottagarens bankkonto (ett ”Konto”).

2.2 En Överföring är normalt tillgänglig för Mottagaren att hämta under öppettiderna för det valda Ombudet. Adressen och öppettiderna för Ombuden i ditt eller Mottagarens område finns tillgängliga hos RIAs kundtjänst (kontaktinformation finns i klausul 12). Överföringar kan dock försenas på grund av tillgängligheten av kontanta medel hos Ombudet, förhållanden i Mottagarens land eller regulatoriska krav. RIA gör inga utfästelser rörande när Överföringen kommer att vara tillgänglig för upphämtning av Mottagaren, förutom i den utsträckning som beskrivs i klausul 6.

2.3 Om du har begärt överföring till ett Konto, så gör RIA inga utfästelser kring när banken som hanterar Kontot krediterar Kontot med summan som utgör Överföringen, förutom i den utsträckning som sägs i klausul 6.

2.4 Om ett Ombud mottar en begäran om Överföring efter klockan 15:00 GMT på en Bankdag så behandlas begäran som om den inkommit nästföljande Bankdag. I dessa Villkor så avser ”Bankdag” en dag på vilken Ombudet som tillhandahåller Tjänsten är öppet vilket exkluderar helger och helgdagar.

2.5 En Överföring utgör inte en insättning av pengar eller elektroniska pengar. Varken du eller Mottagaren innehar ett betalkonto hos RIA.

2.6 Vi kan när som helst och för vilkens som helst anledning vägra att utföra en Överföring. När vi vägrar att utföra en Överföring, såvida det inte är olagligt för oss att göra så, kommer vi informera dig, och om möjligt meddela dig om vår anledning till vägran och om vägran är på grund av faktafel, så kommer vi att meddela dig vilka dessa är och hur du kan rätt till dem. Vi har ingen skadeståndsskyldighet för en utebliven eller inkorrekt Överföring när orsaken till detta var vår vägran att utföra Överföringen eller del av den.

2.7 Vår skadeståndsskyldighet till dig i samband med en Överföring är begränsad till Överföringens totala belopp tillsammans med de avgifter du är ansvarig för och den räntan du kan behöva betala som resultat av en på grund av oss utebliven eller felaktig Överföring.

3 Identifikationshandlingar

3.1 Du kan behöva visa en giltig identitetshandling (“ID”) för att få ta del av Tjänsterna från RIA och för att genomföra en Överföring. Från tid till annan kan RIA kräva att du visar uppdaterad och/eller ytterligare dokument och/eller information för att få ta del av Tjänsterna från RIA och för att genomföra en Överföring och möjliggöra för RIA att genomföra dess åtgärder för att motverka penningtvätt. Om du inte tillhandahåller sådan information som RIA rimligen kan behöva vid vissa tillfällen eller om den information du tillhandahåller inte motsvarar de krav som RIA rimligen kan ställa kan detta resultera i att RIA inte tillhandahåller Tjänsten eller genomför Överföringen/Överföringarna.

4 Valutaväxling

4.1 Du kan begära att Ombudet tillhandahåller dig med information rörande valuta/valutor tillgängliga i Mottagarens land.

4.2 Utöver RIAs avgifter för Överföringen, så tillägger RIA en valutaväxlingskurs (”Valutakursen”) för att konvertera pengarna som utgör Överföringen till valutan för Mottagarens land såsom specificerat i Ordern, om du begärt valutaväxling.

4.3 Det värde som tillkommer från skillnaden (om någon) mellan Valutakursen och valutakursen mottagen av RIA tillfaller RIA och/eller dess Ombud.

4.4 Om Mottagaren vid tidpunkten för mottagandet av Överföringen begär att Överföringen ska betalas ut i en annan valuta än den du har valt och som är angiven på Ordern, så kan Mottagaren behöva betala en ytterligare avgift. Valutaväxlingen är en separat transaktion med separata avtalsvillkor mellan Mottagaren och Ombudet och utgör inte en del av Tjänsten eller ditt avtal med RIA.

5 Information rörande återbetalning/avbeställning

5.1 Om du vill avbeställa en Överföring så måste du kontakta RIA eller RIAs ombud på den plats där du beställde Överföringen. Efter en sådan begäran om avbeställning, om inte utbetalningen redan har skett till Mottagaren (i kontanter eller till ett Konto) ska RIA, inom 15 Bankdagar, återbetala det belopp som skulle överföras i Överföringen och avgiften för Överföringen, förutom de avgifter som relaterar till avbeställningen (om några) under förutsättning att du har tillhandahållit RIA en kopia av (i) en giltig Order och (ii) visat ett giltigt ID. En Order är endast giltig om den motsvarande transaktionen är bearbetad i RIAs datoriserade system och innehåller en datorgenererad stämpel med Ombudets namn och adress samt ett korrekt ordernummer. En Överföring kan inte avbeställas eller återbetalas till dig om pengarna har betalats ut till Mottagaren.

5.2 Om en Överföring inte är betald till Mottagaren inom 21 eller 30 dagar (beroende på vilket RIA Ombud som är inblandat), så kommer RIA att automatiskt avbryta Överföringen och meddela dig om detta. Därefter så kommer pengarna som utgör Överföringen inte vara tillgängliga för upphämtning av Mottagaren och kommer förvaras av RIA åt dig och du bör kontakta RIA för att arrangera upphämtning.

6 Överföringar och betaltjänstregleringen

Denna klausul 6 (och dess underklausuler) förklarar vissa viktiga rättigheter och skyldigheter, inkluderat vår skadeståndskyldighet till dig, enligt Regleringarna vilka är tillämpliga på varje Överföring du ber oss att utföra åt dig som styrs av Regleringarna. En Överföring styrs av Regleringarna där Mottagaren befinner sig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och som utförs antingen i euro, brittiska pund eller valutan i annan EES stat som inte har euro som dess valuta. EES innefattar alla medlemsländer i den Europeiska unionen, samt Norge, Island och Lichtenstein.

6.1 Misslyckad eller felaktigt genomförd Överföring

6.1.1 Vi är skadeståndsskyldiga till dig enligt Regleringarna om vi misslyckas med eller felaktigt genomför en Överföring som du har gett oss tillstånd att genomföra.

6.1.2 När du tror att vi kan ha misslyckats med eller felaktigt genomfört en Överföring, så bör du meddela oss så snart som möjligt och, om du så begär, kommer vi att vidta omedelbara åtgärder för att utreda frågan och meddela dig om resultatet av vår undersökning.

6.1.3 Om vi har misslyckats med eller felaktigt genomfört en Överföring kommer vi, med undantag för de fall som beskrivs i klausulerna 2.7 och 6.1.4, utan onödigt dröjsmål avhjälpa och rätta till felaktigheten samt återbetala summan för den icke genomförda eller felaktigt genomförda Överföringen.

6.1.4 Du har inte rätt till den kompensation som nämns i klausul 6.1.3:

(a) om du inte informerar oss skriftligen utan onödigt dröjsmål (och inte i något fall senare än 13 månader efter datumet då den felaktiga Överföringen genomfördes) från tidpunkten då du blev medveten om vårt misslyckande att genomföra Överföringen som instruerats av dig eller vårt felaktiga utförande av en Överföring som instruerats av dig har inträffat; eller

(b) om vi kan visa att det tillåtna beloppet mottogs vid korrekt tidpunkt av personen som du instruerade oss att sända pengarna till; eller

(c) om misslyckandet att genomföra betalningen eller den felaktiga genomföringen beror på att du gav oss ofullständig eller felaktig information eller felet på annat sätt berodde på dig.

6.2 När en Överföring styrs av Regleringarna, kommer RIA försäkra att, en Överföring som betalas ut kontant kan hämtas av Mottagaren, eller en Överföring till ett Konto krediteras banken som sköter Kontot, senast kommer vara tillgänglig vid slutet av den andra Bankdagen efter datumet för Överföringen.

7 Dataskydd/RIAs SMS-tjänst

7.1 Du samtycker till att:

(i) RIA kan använda informationen som tillhandahålls av dig (till exempel ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, yrke, födelsedatum, och information kring Överföringen (inkluderat dess syfte) och Mottagaren) för att tillhandahålla dig Tjänsten, för RIAs interna informationsinsamling och kundanalys samt för RIAs legala, regelefterlevnads- och regulatoriska krav samt mål. Detta kan till exempel innebära att genomföra analyser av transaktioners regelefterlevnad och övervakning (RIA kan behålla och använda information för att granska transaktioner som är placerade ”on hold” med anledning av att RIAs filter för regelefterlevnad har utlösts och sådan information kan vidaresändas till en tredje part med anledning av att dessa filter har utlösts);

(ii) om du har samtyckt och inte dragit tillbaka ditt samtycke i enlighet med klausulerna 7.2 eller 7.3, kan RIA använda informationen som du tillhandahållit för att kontakta dig angående våra tjänster och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig;

(iii) RIA kan ge informationen som du tillhandahållit till närstående bolag, Ombud och/eller tredje parter för de syften som beskrevs i (i), vilka kan involvera översändelse och/eller förvaring av din information utanför EES. Till exempel så kan RIA översända informationen som du tillhandahållit: (a) till Mottagarens mottagarplats via RIAs system för att underlätta Överföringen och sådan information kan ses och i övrigt behandlas av Ombudet för att underlätta Överföringen; och (b) till en till RIA närstående lagringsdatabas i Amerika; och

(iv) i enlighet med RIAs datalagringspolicy så kan information som du tillhandahållit och som RIA innehar lagras av RIA i fem (5) år.

7.2 Du kan utöva dina rättigheter rörande din information och personuppgifter och dra tillbaka ditt samtycke till att bli kontaktad via e-mail när som helst genom att kontakta RIA Compliance Department vid: 75 Baker Street, London, W1U 6RE, United Kingdom.

7.3 När du har get RIA tillstånd att kontakta dig via RIAs SMS-tjänst, så kommer detta fortsätta att gälla tills att tillståndet dras tillbaka av dig. RIA kan använda SMS-tjänsten för att meddela dig om detaljer rörande Tjänsten eller Överföringen och/eller i marknadsföringssyfte (till exempel information om våra tjänster som vi tror är intressanta för dig). Du är ensamt ansvarig för avgifter till tredje part relaterade till RIAs SMS-tjänst. För att avaktivera RIAs SMS-tjänst, vänligen kontakta platsen där du registrerades för RIAs SMS-tjänst eller maila (bifoga en kopia av ditt ID) eller ring RIAs kundtjänst.

7.4 Du bekräftar att du har tillåtelse att ge RIA Mottagarens personliga information (till exempel namn, adress och bankkontoinformation) för att möjliggöra för RIA att underlätta Överföringen. Detta inkluderar att RIA ger denna information till relevant Ombud (som kan vara belägen utanför EES) i syfte för Överföringen.

8 Klagomål

8.1 Vi värdesätter alla våra kunder och tar våra skyldigheter på allvar. Vi har etablerat interna procedurer för att utreda klagomål som kan riktas mot oss rörande alla Överföringar. I enlighet med våra procedurer för regelefterlevnad så måste ditt klagomål göras skriftligen till RIA, Sveavägen 17, 8tr, 111 57 Stockholm eller bekräftas av oss skriftligen. Om du fortfarande är missnöjd med vårt svar på klagomålet, har du rätt att hänvisa ditt klagomål rörande Tjänsten till Financial Ombudsman Service (www.financial-ombudsman.org.uk), adress: Financial Ombudsman Services, Exchange Tower, London, E14 9SR; telefon: +44 (0)800 023 4567; e-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden i Sverige (“ARN”) arn@arn.se, www.arn.se eller 08 508 860 00. Om du vill ha ytterligare information kring vår policy för klagomål relaterade till Överföringar vänligen kontakta RIAs kundtjänst.

9 Rättigheter för tredje part

9.1 En person som inte är part till avtalet kommer inte ha någon rätt, enligt den Brittiska lagen Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, att utöva några rättigheter i avtalet.

10 Uppdelning

10.1 I det fall någon bestämmelse (eller delbestämmelse) i avtalet (i Ordern eller i dessa Villkor) enligt domstol eller myndighet i behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller icke verkställbar så ska denna bestämmelse eller delbestämmelse, i den utsträckning det krävs, inte anses utgöra en del av avtalet, och giltigheten och verkställbarheten för de andra bestämmelserna i avtalet kommer inte att påverkas.

11 Språk, tillämplig lag & jurisdiktion

11.1 Om RIA tillhandahåller dig en engelskspråkig version av Ordern eller dessa Villkor, samtycker du till att översättningen endast är för din bekvämlighet. Den svenskspråkiga versionen av Ordern och dessa Villkor är de gällande versionerna och kommer att styra över RIAs tillhandahållande av Tjänsten till dig.

11.2 Svensk lag tillämpas på avtalet och svensk domstol skall vara ensamt behörig vid tvister som uppstår med anledning av avtalet.

12 Kontakta oss

12.1 RIAs kundtjänsts kontaktuppgifter är: telefon: 0200 884 669; adress: Ria, Sveavägen 17, 8tr, 111 57 Stockholm; e-mail: infose@riafinancial.com